IZRADA INTERNIH AKTA UDRUGE

Radionica održana 7.9.2022. u sklopu PE 1.2.Izobrazba o zakonodavnom okviru vezano za OCD  u trajanju 4 sata za  osobe ovlaštene za zastupanje i zaposlenike prijavitelja i partnera. Interni akti